Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Traction Avant José Franssen sprl  - Registratie nummer: 0884682362

Artikel 1 Algemeen

Deze leverings-en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten; afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien wij ons hiermee schriftelijk akkoord hebben verklaard. Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt de client onze leverings-en betalingsvoorwaarden. Wij erkennen geen algemene voorwaarden van onze cliënteel, tenzij door ons schriftelijk vooraf bevestigd. Op al onze overeenkomsten zijn het Belgische recht en de Belgische handelsgebruiken van toepassing.


Artikel 2 Prijzen en offertes

Al onze offertes en prijsaanbiedingen zijn vrijblijvend. Onze offertes zijn 10 dagen geldig, waarna het ons is toegestaan de originele offerte te wijzigen. Onze aanbiedingen, advertenties etc. binden ons niet wat betreft prijzen, maten, kleuren en dergelijke, maar vormen slechts een globale weergave daarvan.


Artikel 3 Reclamatie

De client heeft geen recht van reclamatie wanneer de artikelen zijn gebruikt, of wanneer de reclamatie niet binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen is geplaatst.

De client heeft het recht ons, op eigen kosten, de artikelen die hij niet kan gebruiken te retourneren. Ook hier geldt een termijn van 14 dagen geteld vanaf de ontvangst van de goederen. Het terugsturen dient altijd vooraf gemeld te worden aan Jose Franssen SPRL, en gebeurt naar volgend adres:
Place du 3eme Millénaire 5, 4850 Plombières, België.

Alleen complete artikelen, in originele verpakkingen, intact en in perfecte staat voor verkoop worden teruggenomen. Geen enkel artikel dat beschadigd is, of waarvan de originele verpakking beschadigd is, zal worden terugbetaald, teruggenomen of omgeruild.

Aan het recht artikelen te rembourseren zijn geen kosten verbonden, behalve de kosten van het verzenden en terugsturen. In het geval van een ruil, zal er opnieuw verstuurd worden nadat de bijkomende verzendkosten zijn voldaan. Als een ruil niet mogelijk is, wordt het bedrag een te goed op de volgende bestelling. Op beslissing van de directie kunnen de teruggestorte artikelen ook door Jose Franssen SPRL terug betaalt worden.


Artikel 4 Leveringstermijn

De bestelling wordt geleverd aan het door de client op het bestelformulier aangegeven lever adres. Alle artikelen vertrekken in perfecte staat. De client hoort aan de transporteur elk teken van beschadiging van zijn pakje te melden.

Mocht een zending vertraagd zijn of verloren gaan, dan zullen wij alles in het werk stellen deze op te sporen. Mocht het geval zich voordoen, dan zal de client door de transporteur worden terugbetaald en zal er een nieuwe zending gestuurd worden op zijn kosten.

 

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons het eigendom voor van alle door ons geleverde goederen, totdat de koopprijs geheel betaald is. Tot die tijd is de client slechts vruchtgebruiker van de goederen.


Artikel 6 Betalingen

Het aan de client gefactureerde bedrag is het bedrag vermeld op de offerte verstuurd door Jose Franssen SPRL. De offerte / factuur dient contant betaald te worden middels een van de betalingswijzen voorgesteld bij het versturen van de offerte (tenzij vooraf anders is overeengekomen).

De verschillende betalingsmogelijkheden zijn: een bankoverschrijving of credit kaart.

De betaling per credit kaart gaat via de site van Ingenico Payment Services Belgique.

Indien er betaald wordt met creditcard worden de gelden gelijk gedebiteerd.

Als de betaling geregistreerd is worden de goederen verstuurd en binnen de 3 à 5 werkdagen verdeeld.


Artikel 7 Beschikbaarheid

Bestellingen worden gehonoreerd binnen de grenzen van de beschikbare voorraad.


Artikel 8 Aansprakelijkheid

Elke via de website geplaatste bestelling impliceert het akkoord, zonder voorbehoud, van de client met de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Jose Franssen SPRL.

Jose Franssen SPRL stelt zich op geen enkele manier verantwoordelijk voor de gevolgen van verkeerd gebruik van de artikelen verkocht via onze webshop.


Artikel 9 Garantie

Bovenstaande bepalingen ontslaan de verkoper niet van de wettelijke garantie die hem verplicht de client te beschermen tegen alle gevolgen van verborgen gebreken van een verkocht artikel.

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, dient de client de aankoopfactuur te bewaren.

De client wordt uitdrukkelijk geïnformeerd dat Jose Franssen SPRL niet de fabrikant is van de verkochte artikelen en zich ontdoet van alle verantwoordelijkheid voor defecte artikelen.

De duur van de garantie is 6 maanden. Uitgesloten zijn natuurlijk artikelen die veranderd of gerepareerd zijn door de client of zijn personeel.

 

Artikel 10 Toepassingsrecht en juridische bevoegdheid

Alle geschillen, gerelateerd aan het contract en per uitbreiding, alle geschillen die betrekking hebben tot of voortvloeien uit de offerte van TRACTION, zijn exclusief onderworpen aan het Belgische recht. In geval van conflicten die niet onderling geregeld kunnen worden, is het gerecht van het juridische arrondissement waar de sociale zetel van de Belgische contracterende TRACTION zich bevindt, exclusief bevoegd. De toepassing van de Conventie van Wenen op de verkoop van internationale goederen is bewust uitgesloten.